Medezeggen-schapsraads


Het doel van deze raad is om ouders en leerkrachten de gelegenheid te geven invloed uit te oefenen op het schoolbeleid en beslissingen van het schoolbestuur. De wet op de medezeggenschap scholen' regelt de inspraak van ouders en leerkrachten ten opzichte van het schoolbestuur. De medezeggenschapsraad (MR), bepaalt steeds haar standpunt met betrekking tot datgene wat het schoolbestuur, directie en het team zouden willen doen of doet, zoals beleidsvoorstellen of de uitvoering van die voorstellen. In de wet is geregeld over welke voorstellen de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Het bestuur is verplicht over een groot aantal zaken de mening van de MR te vragen. De invloed van de MR is vooral op beleidsmatige aspecten (de schoolbudgetten, het personeelsbeleid, ARBO, vakanties, klachtenregeling etc.) De MR bestaat uit twee gelijke geledingen: de ouders en de teamleden. Voor de samenstelling van de MR verwijzen we naar de jaarkalender.
De raad is samengesteld uit een gelijk aantal ouders en leerkrachten. De leden worden door ouders en leerkrachten uit hun midden gekozen via een verkiezingsprocedure, die is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement. Ouders kunnen zich aanmelden als kandidaat. In het MR-reglement zijn de bevoegdheden van de raad vastgelegd.
In oktober organiseert de MR voor ouders een jaarvergadering, waarin verslag gedaan wordt over het afgelopen jaar en verantwoording afgelegd wordt over de financiƫn.
In het jaardeel van de schoolgids vindt u de namen van de MR leden. via Social Schools kunnen ouders de MR een bericht sturen.